info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30
16
FEB
2015

Ste zaradi prihrankov prejeli nižje socialne transferje?

Posted By :
Comments : Off

Starši imamo do otroka ogromno odgovornost. Poleg zagotavljanja varnega okolja, primerne vzgoje, vrednot in bontona, je potrebno razmišljati tudi dolgoročno, o njegovi izobrazbi,prvem avtomobilu in stanovanju.

Varčevanje za otroka je nujno potrebno

V večini zahodnih držav je varčevanje za šolanje otrok že dolga leta samoumevno. Za razliko od nas je študij marsikje v tujini plačljiv, šolnine pa zelo drage. Marsikateri študent brez bogate družine je primoran vzeti kredit za študij, ki ga odplačuje po nastopu službe.

Za primerjavo, v drugih državah letne šolnine stanejo od 3.000 EUR do 10.000 EUR. Skupaj z življenjskimi stroški ta znesek v 3 letih lahko naraste tudi do 70.000 EUR, odvisno od države in ugleda univerze.

V Sloveniji so te številke nižje, saj se Slovenija glede rednih šolnin uvršča med ugodnejše države. Večina študentov študira v rednih visokošolskih programih, kjer šolnine financira država, študentje pa poravnajo samo administrativne stroške.

Kljub temu povprečen študent, ki študira izven svojega kraja bivanja, v Sloveniji potrebuje vsaj 42.000 EUR, če študij traja v povprečju 6 let. Če bi želeli starši v celoti sami prevzeti šolanje otroka, bi morali od otrokovega rojstva naprej, vsak mesec dati na stran v povprečju približno 90 EUR.

Glede na krčenje socialnih pravic, otrokova izobrazba za starše predstavlja vedno večje finančno breme.

Zato bi bilo optimalno, da se starši lotijo varčevanje za otroka čim prej, najbolje že ob njegovem rojstvu. Kajti samo tako bodo starši lahko dosegli, da se bodo do otrokovega študija, brez velikih odrekanj, pripravili na tako velik finančni zalogaj.

Zaradi prihrankov in premoženja nižji socialni transferji

V ta namen je ogromno staršev varčevalo na banki, v obliki otroških hranilnikov, hranilnih knjižic, različnih oblik šparovčkov ipd.

Žal pa ni malo primerov staršev, ki so jim zaradi minimalnega varčevanja znižali ali celo ukinili otroški dodatek, ali se jim je povišal prispevek za vrtec. Nekaj evrov na otroških varčevalnih računih ima tako lahko velik vpliv na višino otroškega dodatka, kljub temu, da se jim dohodek v tem času ni spremenil.

Na primer, starša sta za nakup stanovanja dvignila prihranke iz drugega pokojninskega stebra (dodatno pokojninsko varčevanje). Čeprav se jima prihodki v tem času niso spremenili, bosta eno leto plačevala višji prispevek za vrtec. V konkretnem primeru bi se jima bolj splačalo najeti kredit.

Ali mlada mamica, ki je zaradi hčerkinega varčevalnega računa, na katerem ima položenih 800 EUR, za 2,5 EUR presegla razred in plačuje višji vrtec.

V nadaljevanju poglejmo, katero premoženje in dohodki vplivajo na višino odmerjenega otroškega dodatka in plačila vrtca.

Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) se pri izračunih otroškega dodatka in višine cene vrtca,upoštevaj celotno premoženje in dohodek vseh članov družine, med drugim tudi prihranki.

Med dohodke družine štejemo dohodke, prejete v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge, na podlagi odločbe o odmeri dohodnine.

Pri izračunu premoženja se  prištevajo lastniški deleži gospodarski družb in zadrug, vrednostni papirji, osebna in druga vozila, vodna plovila, denar na transakcijskem ali drugem računu, hranilne vloge in druga denarna sredstva.

V premoženju se med drugim upošteva tudi stanovanje (stanovanjska hiša), v katerem oseba dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče, če njegova velikost presega »primerno stanovanje«.

Vrednost primernega stanovanja se izračuna tako, da se primerna velikost stanovanja pomnoži z vrednostjo kvadratnega metra stanovanja glede na posplošeno tržno vrednost stanovanja. Za 4 člansko družino to pomeni 130 kvadratnih metrov. Vozilo, ki ga imate v lasti, pa ne sme presegati vrednosti 28-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka (to je 8.060 EUR).

Težave se lahko pojavijo v primerih, ko nepremičnina presega velikost »primernega stanovanja«.  Npr. mlada družina je podedovala starejšo večjo nepremičnino, ki še ni v celoti primerna za bivanje, hkrati pa na banki varčujejo za njeno obnovo.

Premoženje se pri izračunu upošteva tako, da se družinskim dohodkom prišteje znesek, ki bi ga v enem letu prejeli iz obresti, če bi imeli znesek v vrednosti premoženja položen na bančnem računu kot vezano vlogo. Upošteva se obrestna mera za vezane vloge gospodinjstev (za več kot leto dni in do dveh let), ki jo izračuna Banke Slovenije, in to za obdobje pred letom vložitve vloge.

Konkretno:

Če imate na primer na banki vezanih 10.000 EUR, po obrestni meri 4% pomeni, da ste iz tega naslova zaslužili 400 EUR obresti. Pri izračunu družinskega premoženja, se bo upoštevala obrestna mera Banke Slovenije, ki je v letu 2013 znašala 3,41%. To pomeni 341 EUR obresti, oziroma povečanje družinskega premoženja za 341 EUR.

Ali socialna država kaznuje odgovorne starše?

Ker se v izračun dodatka vštejejo tudi družinski prihranki, imajo mnogi občutek, da zakonodaja posameznike kaznuje za varčevanje. Tako starši, ki del svojega dohodka redno namenjajo varčevanju za otroke, prejemajo nižji otroški dodatek, kot tisti, ki svoj dohodek potrošijo.

Da bi starši dodatke obdržali, nekateri že zapirajo račune na bankah in prenašajo denar na tekoče račune sorodnikov, ali razmišljajo o prenosu sredstev v tujino, npr. v Avstrijo.

Kje  je smiselno varčevati?

Starši se lahko odločijo med različnimi oblikam varčevanja, npr. na banki, prek plemenitih kovin, vzajemnih skladov, investicijskih zavarovanj in drugih produktov. Različni produkti ponujajo tudi različne socialne in davčne obravnave.

V vsakem primeru pa moramo izhajati  iz tega, kolikšen je naš cilj privarčevanega denarja, torej koliko dodatne štipendije želimo omogočiti svojemu otroku. Pri tem je pomembno tudi to, kdaj smo pričeli z varčevanjem in kolikšno potencialno donosnost pričakujemo.

Recimo, da želimo za otroka privarčevati 42.000 EUR, tako kot smo izračunali v uvodu. S tem zneskom bomo otroku omogočili  583 EUR mesečne štipendije, v obdobju naslednjih  6 let.

FINANČNI CILJ: 42.000 EUR, obdobje varčevanja 19 let

 Vrsta naložbe:

Pričakovana donosnost

Potrebna mesečna premija – če pričnemo varčevati ob rojstvu otroka

Potrebna mesečna premija – če pričnemo z varčevanjem pri otrokovem 5 letu starosti

 Banka

 3%

 135 EUR

 200 EUR

 Obveznice

 5%

 112 EUR

 175 EUR

 Mešani sklad

 7%

 91 EUR

 150 EUR

 Delniški sklad

 9%

 73 EUR

 130 EUR

Vir: različni izračuni bank in finančnih družb

Pri izračunu moramo upoštevati, da so upoštevane pričakovane donosnosti naložb, pri čemer ni zagotovila, da se bodo te napovedi v prihodnje uresničile. Vsako leto, ko odlašamo z varčevanjem, pa pomeni, da moramo za dosego zastavljenega cilja nameniti več sredstev. Recimo, če s pričetkom varčevanja odlašamo 5 let, to pomeni, da se naš naša mesečna premija za namen varčevanja iz 91 EUR povečala na 150 EUR.

Varčevati na svoj, otrokov ali sorodnikov račun?

Kolikor se na eni strani zdi ideja, da se privarčevani denar »skrije« na račun babice, mikavna, pa  po drugi strani obstaja tudi tveganje. Tako se v primeru smrti imetnika računa, celotno njeno premoženje šteje v splošno dedovanje, torej prihranke podedujejo tudi sorodniki. Pri tem moramo upoštevati tudi časovno nedostopnost tega denarja, ne pozabimo pa tudi na dejstvo, da ogromno sporov  med sorodniki nastane prav zaradi dedovanja premoženja.

V primeru varčevanja za otroka svetujem, da se varčuje v imenu staršev, predvsem iz enega razloga. Če je varčevanje sklenjeno na otrokovo ime, to pomeni, da lahko s temi sredstvi razpolagajo le s privoljenjem Centra za socialno delo. Zato starši denarja ne morejo dvigniti oziroma z njim prosto razpolagati, v kolikor je otrok mlajši od 18 let.Zakon želi namreč na ta način zaščititi pravice otrok, da se sredstva dejansko uporabijo za šolanje in preživetje otroka.

S sklenitvijo varčevanja v imenu staršev se bo tako družina izognila postopku centra za socialno delo (CSD) in se izognila številnim administrativnim oviram, predvsem, če bi želeli varčevanje tekom trajanja spreminjati. Z vidika davkov pa ni nobene razlike, ali je sklenitelj otrok ali starši.

Ob tem naj opozorim, da obstaja na trgu ogromno možnosti varčevanj za otroke, ki ne vpliva na znižanje socialnih transferjev.

To so predvsem različna otroška zajamčena varčevanja preko zavarovalnic ali investicijska zavarovanja. Tovrstne oblike varčevanj se ne štejejo kot premoženje, vse dokler se ne iztečejo in so zaradi trenutne davčne zakonodaje tudi najbolj zanimiva.

Straši ob tem ne pozabite, da je investicija v znanje in izobraževanje vaših otrok, najdonosnejša naložba in pričnite za svoje otroke varčevati čim prej.

Objavljeno tudi v reviji Mama.

Želite več informacij? Pišite nam na: info@skupinaprima.si

Zanimivo branje: Študij naj ne bo privilegij samo bogatih.

Marina Sreš
O avtorju
avtor: Marina Sreš univ. dipl. ekon., višja finančna svetovalka, Finančna skupina Prima d.o.o.