info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30

Medtem ko je premoženjsko zavarovanje samoumevno, predstavlja enega izmed najbolj travmatičnih dogodkov za podjetje smrt ali delovna nezmožnost lastnika, solastnika ali ključnega zaposlenega. Tak dogodek lahko povzroči vrsto problemov, npr. zaprtje podjetja, začasno zaustavitev poslovanja, obvezen odkup lastniškega deleža od dedičev solastnika ali visok račun za davek, če se podjetje proda. S pomočjo finančnega svetovalca se lahko dogodki, ki predstavljajo najvišjo stopnjo tveganja za podjetje, ocenijo, ter zagotovijo posebne vrste zaščite, kot so managersko zavarovanje, zaščita izpada dohodka, zaščita kreditnih obveznosti in zavarovanje ključnih kadrov. Tako se zagotovijo potrebna kritja za ublažitev finančnih primanjkljajev ob nepredvidenih dogodkih.

Posebno pozornost bi temu morala namenjati majhna družinska podjetja in samostojni podjetniki, ki za svoje obveznosti odgovarjajo s vsem svojim premoženjem. Vsekakor je v družinskih podjetjih večja tudi sama izpostavljenost in odvisnost družine od uspešnega poslovanja podjetja, zato so takšna zavarovanja še toliko bolj pomembna.

Če ima podjetje več solastnikov, je nujno sestaviti nasledstveni načrt. V njem naj bo jasno določeno, kaj se bo zgodilo z lastniškim deležem ob upokojitvi, smrti ali delovni nezmožnosti lastnika. Obstajajo različne opcije načrtovanega prenosa lastniškega deleža na naslednike, najpogostejši pa sta odkup iz strani solastnikov ali odkup iz strani podjetja. Oboje je možno financirati iz posebnih zavarovanj, ki se vzpostavijo v ta namen. Preostali solastniki se zato ne bodo rabili obremenjevati s tem, kako priti do denarja za odkup, ali skrbmi, če se bo družina umrlega ali delovno nezmožnega lastnika vpletala v poslovanje podjetja. Z dobro premišljenim in financiranim nasledstvenim načrtom se lahko prepreči veliko različnih težav in dolgotrajnih ter dragih sodnih sporov.

Zavarovanje ključnega kadra in vzpostavitev pokojninskih shem v vašem podjetju vam lahko pomaga privabiti in zadržati kvaliteten kader. Študije so namreč pokazale, da imajo podjetja, ki zaposlenim nudijo razne bonuse, dosti nižjo fluktuacijo, kot podjetja, ki tega ne počnejo. Lastniki so zato postavljeni pred neprijetno dilemo, ali nuditi bonuse in se odpovedati delu dobička, ali se odreči bonusom in tvegati odhod ključnih ljudi k konkurentom.

S tovrstnimi zavarovanji podjetje zaposlenim zagotovi socialno varnost v primeru delovne nezmožnosti, hkrati pa poskrbi za izpad dohodka, ki ga utrpi podjetje, v primeru daljše bolniške odsotnosti ali smrti ključnega kadra.