info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30

Zaščita kreditojemalcev je posebna vrsta zavarovanja s katerim zavarujemo svoje kreditne obveznosti. V primeru nenačrtovanih dogodkov, našim najbližjim ne zapustimo dolgov, ki jih lahko  po zakonodaji podedujejo tudi mladoletni otroci.

V skladu s 142. členom Zakona o dedovanju  je namreč dedič odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja, kar v praksi pomeni, da dediči podedujejo poleg premoženja tudi naše dolgove, ne glede na to, da lahko gre za naše mladoletne in nepreskrbljene otroke.

»PRIMA POUDAREK:

Ali veste, da bodo morali v primeru smrti kreditojemalca, kredit poplačati naši najbližji družinski člani in celo mladoletni otroci?

Po zakonu o dedovanju RS v 10. členu jasno piše, da po zapustniku dedujejo njegovi potomci.«

To dedovanje lahko ima pomembne posledice tudi pri dedovanju premoženja samostojnega podjetnika ali poslovnega deleža v d.o.o., ki utegne kaj hitro spremeniti usodo in vsakdan prizadetih ljudi.

Samostojni podjetnik odgovarja za obveznosti iz poslovanja podjetja z vsem svojim premoženjem. To pomeni, da se upniki lahko poplačajo iz premoženja podjetja, kot tudi iz njegovega osebnega premoženja.

Pri tem je potrebno opozoriti na dejstvo, da breme dolgov preide na vse dediče, ki so pridobili dediščino, katere del je podjetje. Tako vsi dediči solidarno odgovarjajo upnikom za dolgove zapustnika, tudi za tiste iz podjetja. Upnik lahko terja kateregakoli od njih, tudi po opravljeni delitvi zapuščine.

Pri družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je zadeva velikokrat podobna, če lastnik ob najemu kreditov podpiše menice in osebno poroštvo.

Za preprečitev katastrofalnih posledic lahko poskrbite z zaščito kreditojemalcev, ki v primeru nepredvidenih slučajev (smrtni slučaj, bolezen, delovna nesposobnost lastnika ali direktorja), podjetje ohrani v zdravi finančni kondiciji.

»PRIMA POUDAREK:

„V kolikor zavarujemo kredit pri banki, to še ne pomeni, da v primeru smrti ne bo potrebno poplačati naših neporavnanih obveznosti!”

„Hipoteka na nepremičnino  ni jamstvo za družino, ampak zavarovanje za banko.”«