info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30
Zaradi zahtevnosti vodenja podjetja, je eden izmed večjih izzivov za lastnike malih in srednje velikih podjetij, pomanjkanje časa, kar lahko privede do zanemarjanja številnih finančnih zadev, povezanih s poslovanjem. Pomanjkanje časa predstavlja priložnost za poslovne svetovalce, ki lahko z zagotavljanjem nasvetov in informacij o finančnih zadevah izven osnovnega poslovanja podjetja, doprinesemo veliko dodano vrednost za lastnike. V nadaljevanju so navedena glavna področja na katera se osredotočamo, ko skrbimo za potrebe lastnikov podjetij.

Davčni in finančni izkoristki podjetja

Ljudje se ukvarjamo s podjetništvom zaradi različnih razlogov. Eden izmed njih je verjetno tudi finančni – da si zagotovimo varno finančno prihodnost. Ker so naše osebne finance pogosto povezane s finančnim stanjem našega podjetja, moramo poskrbeti tako za ustvarjanje dobičkov, kot tudi za povečevanje osebnega premoženja. Glede na to, da davki neposredno vplivajo na višino ustvarjenega premoženja, je smiselno temu področju posvetiti nekoliko večjo pozornost.

Zaščita izpada dohodka

V večini podjetij, predvsem malih in srednje velikih, je uspešno poslovanje podjetja odvisno od posameznikov (direktorjev, lastnikov, ključnih zaposlenih), ki s svojim znanjem, izkušnjami, poslovnimi vezami s kupci in dobavitelji, vplivate na nadaljnji razvoj in rast podjetja. Nenadna bolezen, smrt, nezgoda ali nesposobnost za delo v podjetju, povzročijo občuten upad prometa in ogrozijo ali otežijo nadaljnje tekoče poslovanje podjetja. Z našo pomočjo se takšna tveganja ocenijo in vzpostavijo primerne zaščite.

Zaščita kreditnih obveznosti

Samostojni podjetnik odgovarja za obveznosti iz poslovanja podjetja z vsem svojim premoženjem. To pomeni, da se upniki lahko poplačajo iz premoženja podjetja, kot tudi iz njegovega osebnega premoženja. Pri družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je zadeva velikokrat podobna, če lastnik ob najemu kreditov podpiše menice in osebno poroštvo. Za preprečitev katastrofalnih posledic lahko poskrbite z zaščito kreditojemalcev, ki v primeru nepredvidenih slučajev (smrtni slučaj, bolezen, delovna nesposobnost lastnika ali direktorja), podjetje ohrani v zdravi finančni kondiciji.

Upravljanje s terjatvami in pravno varovanje podjetja

Vsako rastoče podjetje, majhno ali veliko, se bo slej kot prej znašlo v kakšni pravni dilemi. Ko podjetje raste, postaja poslovanje zmeraj bolj zapleteno, pravne zadeve pa zmeraj bolj kompleksne. Lastniki podjetij večinoma nimajo časa, denarja ali znanja, ki ga reševanje pravnih težav zahteva. Zato je boljše, da si vnaprej poiščejo pravnega partnerja, ki jim bo na razpolago, kadar ga bodo potrebovali.

Pokojninski načrti za lastnike in zaposlene

Vzpostavitev pokojninskih shem, kot tudi drugih bonusov, predstavlja odličen način za zmanjšanje fluktuacije in zadržanje ključnih kadrov v podjetju. Medtem, ko bi v pokoju želeli vsi živeti čim bolj brezskrbno, pa je pot do tja dolga in zahteva razumno načrtovanje in leta vztrajnosti. Ker obstaja veliko različnih opcij, ki se zelo razlikujejo po finančnem, davčnem in stroškovnem vidiku, je proces izbire pravilnega zelo zapleten in dolgotrajen. Poslovni svetovalci vam lahko pri vzpostavitvi in vzdrževanju teh načrtov privarčujemo veliko denarja in časa.

Zavarovanje lastnikov, solastnikov in ključnega kadra

Medtem ko je premoženjsko zavarovanje samoumevno, predstavlja enega izmed najbolj travmatičnih dogodkov za podjetje smrt ali delovna nezmožnost lastnika, solastnika ali ključnega zaposlenega. Tak dogodek lahko povzroči vrsto problemov, npr. zaprtje podjetja, začasno zaustavitev poslovanja, obvezen odkup lastniškega deleža od dedičev solastnika ali visok račun za davek, če se podjetje proda. S pomočjo finančnega svetovalca se lahko dogodki, ki predstavljajo najvišjo stopnjo tveganja za podjetje, ocenijo, ter zagotovijo posebne vrste zaščite, kot so managersko zavarovanje, zaščita izpada dohodka, zaščita kreditnih obveznosti in zavarovanje ključnih kadrov. Tako se zagotovijo potrebna kritja za ublažitev finančnih primanjkljajev ob nepredvidenih dogodkih.

Upravljanje s finančnimi sredstvi podjetja

Ko prodaja in dobiček rasteta, lastniki podjetij, ki nimajo časa za investicijske raziskave, pogosto puščajo denar na tekočem računu ali na depozitih, ki prinašajo zelo nizke obresti. Namesto tega lahko finančni svetovalci pomagamo časovno omejenim lastnikom pri učinkovitem razporejanju prostih sredstev na domače in tuje finančne trge ter pri vlaganju v nepremičnine. Ti ukrepi lahko igrajo ključno vlogo pri doseganju dolgoročnih finančnih ciljev lastnikov podjetij.

Načrtovanje izstopa

Vsi lastniki bodo slej kot prej izstopili iz svojega podjetja, bodisi s prodajo, prenosom lastništva na družinske člane ali ob smrti. Medtem ko lahko zavarovanje igra ključno vlogo pri nepričakovanem izhodu v primeru smrti ali delovne nezmožnosti, predstavlja prodaja ali prenos lastništva kompleksen proces, ki zahteva znanje in izkušnje iz različnih področij, vključno z vrednotenjem podjetja, vplivom prodaje na zaposlene in iz področja davkov. Pred in med prodajo ali prenosom, lahko finančni svetovalec priskrbi nasvete strokovnjakov iz vsakega področja, in tako razvije strategijo, ki prinaša pozitivne rezultate v vseh vidikih izhoda lastnika.