info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30
05
NOV
2013

Kako zmanjšati davčno obremenitev podjetja?

Posted By :
Comments : Off

Podjetja lahko v letu 2013 izkoristijo naslednje davčne olajšave:

 1. Olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj – v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj. Med vlaganja se vštevajo notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme ter nakup raziskovalno-razvojnih storitev (55. člen ZDDPO-2);
 2. Olajšavo za investiranje – v višini 40% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva. Olajšava se prizna na vso opremo, razen na pohištvo in pisarniško opremo ter motorna vozila. Izjema so računalniška oprema in motorna vozila na hibridni ali električni pogon, na katere se olajšava vseeno prizna (55.a člen ZDDPO-2);
 3. Olajšavo za zaposlovanje – v višini 45 % plače novo zaposlene osebe in sicer za obdobje dveh let. Olajšava velja za zaposlitev osebe mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, če je bila prej vsaj 6 mesecev na zavodu za zaposlovanje (55.b člen ZDDPO-2);
 4. Olajšavo za zaposlovanje invalidov – v višini 50 % ali 70 % plače invalidne osebe (56. člen ZDDPO-2);
 5. Olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju – največ v višini 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (57. člen ZDDPO-2);
 6. Olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – v višini vseh vplačanih premij, vendar največ do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca  in ne več kot 2.819,09 EUR letno. Olajšavo lahko po novem koristijo tudi večinski lastniki podjetij (58. člen ZDDPO-2);
 7. Olajšavo za donacije – v višini 0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca, dodatno pa še 0,2 % obdavčenega prihodka zavezanca, če se denar nameni za kulturne namene ali namene varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (59. člen ZDDPO-2).

 

Zraven navedenih davčnih olajšav si lahko podjetja znižajo davčno osnovo še s povečanjem davčno priznanih odhodkov ali z izvzemom nekaterih prihodkov:

 1. Kadrovske štipendije – štipendija, ki jo delodajalec izplačuje študentu ali dijaku za študij, ki je povezan s poslovanjem podjetja, študent oziroma dijak pa se bo na podlagi pogodbe o štipendiranju po koncu študija v podjetju zaposlil, se lahko upošteva kot davčno priznan odhodek delodajalca, če znesek štipendije ne presega zneska minimalne plače v Sloveniji;
 2. Prevrednotenje sredstev na nižje vrednosti – zraven odhodkov iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, naložbenih nepremičnin in zalog, se davčno priznajo tudi odhodki iz prevrednotenja terjatev, finančnih naložb in dobrega imena (21., 22. in 23. člen ZDDPO-2);
 3. Rezervacije – odhodki za oblikovanje rezervacij za dana jamstva ob prodaji ali opravitvi storitev, rezervacij za reorganizacijo, rezervacij za pokojnine, rezervacij za jubilejne nagrade in rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, se priznajo v višini 50 % oblikovanih rezervacij (20. člen ZDDPO-2). Druge rezervacije, oblikovane po Slovenskem računovodskem standardu in Mednarodnih računovodskih standardih, se priznajo v celoti (12. člen ZDDPO-2);
 4. Dividende – pri določanju davčne osnove se prejete dividende oziroma drugi deleži iz dobička, izvzamejo iz davčne osnove (24. člen ZDDPO-2);
 5. Kapitalski dobički – pri določanju davčne osnove se 50 % dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, izvzame iz davčne osnove. Pogoj je najmanj 8 % udeležba v kapitalu te družbe, ki traja vsaj 6 mesecev, družba pa mora zaposlovati vsaj eno osebo (25. člen ZDDPO-2).
Marko Ploj
O avtorju
avtor: Marko Ploj, univ. dipl. ekon., licenciran borzni posrednik, Finančna skupina Prima d.o.o.