info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30
30
OKT
2020

Cenitev podjetja

Posted By :
Comments : Off

Cenitev podjetja je postopek s katerim ocenimo ekonomsko vrednost lastniškega deleža v podjetju.

Določitev prave vrednosti podjetja je ena izmed najpomembnejših postavk pri sprejemanju finančnih odločitev. Napačno določena vrednost lahko namreč privede do tega, da za podjetje plačate več, oziroma ga prodate za manj, kot je dejansko vredno. Prave informacije in podpora finančnega svetovalca bodo pri takšnih odločitvah zelo dobrodošle.

Kdaj je potrebno narediti cenitev podjetja?

Ocene vrednosti podjetij se pripravljajo za različne namene:

 • nakup podjetja,
 • prodaja podjetja,
 • izstop družbenika,
 • združitve ali delitve,
 • dedovanje,
 • zakonske razveze in posledična razdelitev premoženja,
 • sodni spori,
 • davčni postopki,
 • računovodsko poročanje,
 • kreditni postopki,
 • stečaj, likvidacija,
 • prisilna poravnava…

 

Kdo vam lahko izdela cenitev podjetja?

Uradno oceno vrednosti podjetja lahko izdela le pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki je pridobil dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo, ali sodni cenilec. Register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je dostopen na naslednji povezavi: https://si-revizija.si/ocenjevalci/register

Ocenjevalci vrednosti lahko nastopamo v vlogi neodvisnega pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij in vam pripravimo cenitev v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti in pravili, razvrščenimi v Hierarhiji pravil ocenjevanja vrednosti. Lahko pa nastopamo tudi v vlogi finančnega svetovalca, sodelujemo na pogajanjih in v prodajnem postopku zastopamo vaše interese.

Katere podatke morate pripraviti za izvedbo cenitve?

Osnovni podatki, ki jih ocenjevalci potrebujemo za izvedbo cenitve so:

 • izkazi poslovanja za pretekla leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz denarnih tokov, analitične bilance; običajno za preteklih 5 let),
 • podrobnejša pojasnila o gibanju in sestavi posameznih postavk v izkazih poslovanja,
 • projekcija poslovanja (običajno za prihodnjih 5 let),
 • osnovne podatke o podjetju (kratka zgodovina, proizvodni program, investicije, prodaja, kupci, dobavitelji, konkurenca, zaposleni…),
 • SWOT analiza,
 • drugo…

 

Kako poteka cenitev podjetja?

Ko pooblaščeni ocenjevalci vrednosti od vas prejmemo vse zahtevane podatke in opravimo ogled podjetja, se bomo lotili analize podatkov, ocenjevanja vrednosti in pisanja poročila o oceni vrednosti. Opravili bomo analizo osnovnih značilnosti podjetja in njegovega konkurenčnega položaja ter analizo konkurenčnih podjetij. Prav tako bomo pregledali razmere v makroekonomskem okolju in v dejavnosti, ki jo opravlja ocenjevano podjetje. Opravili bomo finančno analizo preteklih izkazov poslovanja in na podlagi metodologije ocenjevanja določili vrednost podjetja.

Kateri načini ocenjevanja vrednosti podjetij obstajajo?

Glavni načini ocenjevanja vrednosti so:

 • način tržnih primerjav,
 • na donosu zasnovan način,
 • nabavnovrednostni način.

 

Pri načinu tržnih primerjav bomo ocenili vrednost vašega podjetja na podlagi primerjave z drugimi podjetji, ki se ukvarjajo z enako dejavnostjo. Primerjali ga bomo s primerljivimi podjetji, ki kotirajo na borzi (metoda primerljivih podjetij, uvrščenih na borzi) ali s primerljivimi podjetji, ki so se pred kratkim prodala v privatnih transakcijah (metoda primerljivih poslov). Pri obeh metodah bomo ocenili vrednost podjetja tako, da bomo določili tržne mnogokratnike primerljivih podjetij (EV/Prodaja, EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, P/B…), s katerimi bomo pomnožili izbrane finančne kategorije vašega podjetja.

Pri na donosu zasnovanem načinu bomo ocenili vrednost vašega podjetja tako, da bomo pričakovane prihodnje denarne tokove pretvorili v eno samo sedanjo vrednost. Po metodi diskontiranega denarnega toka (DCF) bomo napovedani denarni tok diskontirali nazaj na datum ocenjevanja vrednosti, rezultat tega pa bo sedanja vrednost podjetja. Omenjena metoda je v Sloveniji največkrat uporabljena, saj je v praksi zelo težko najti podjetja, ki so dovolj primerljiva z vašim, da bi izvedli način tržnih primerjav, nabavnovrednostni način pa se izvaja le v specifičnih primerih.

Pri nabavnovrednostnem načinu se vrednost podjetja oceni tako, da se sešteje vrednost vseh sredstev podjetja in od tega odšteje vrednost vseh obveznosti. Temelji na ekonomskem načelu, da kupec za sredstvo ne bo plačal več, kot je cena za pridobitev enakih sredstev z nakupom. Nabavnovrednostni način se pretežno uporablja takrat, kadar se ocenjuje vrednost podjetij, ki imajo značilnosti holdingov, ali podjetij, kjer je vprašljivo načelo časovne neomejenosti delovanja (stečaji in likvidacije).

Kateri so najpomembnejši finančni parametri, ki vplivajo na oceno vrednosti (t.i. gonila vrednosti)?

Najpomembnejša gonila vrednosti so:

 • pričakovani prosti denarni tokovi,
 • pričakovana rast,
 • strošek kapitala (lastniškega in dolžniškega) oz. diskontna mera,
 • preostala vrednost podjetja (rezidual),
 • višina poslovno nepotrebnega premoženja,
 • odbitek za neobvladovanje ali pribitek za obvladovanje,
 • odbitek za pomanjkanje tržljivosti/likvidnosti.

 

Na kak način vam bo sporočena ocena vrednosti?

Po zaključeni cenitvi boste prejeli podrobno poročilo o oceni vrednosti podjetja, v katerem so navedene vse informacije, potrebne za pravilno razumevanje cenitve. V njem so opisane vse analize in raziskave, ki smo jih ocenjevalci vrednosti opravili, uporabljeni načini in metode vrednotenja ter sklep o oceni vrednosti.

Veliko dodano vrednost predstavlja tudi poglobljena analiza dejavnosti in primerjalna analiza konkurenčnih podjetij.

V kakšnem času bo izdelana cenitev podjetja in kakšen je strošek izdelave?

Kako dolgo bo trajala izdelava ocene vrednosti podjetja je odvisno od zahtevnosti projekta. Lažje cenitve so izdelane že v 14 dnevih, težje pa lahko trajajo tudi več mesecev.

Strošek izdelave se praviloma izračuna na podlagi števila opravljenih ur dela. Smernice za oblikovanje cen storitev ocenjevanja vrednosti so objavljene na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo: https://si-revizija.si/ocenjevalci/smernice-cen-storitev-ocenjevanja-vrednosti

Kot vidimo, je ocenjevanje vrednosti zahteven postopek, ki zahteva kar nekaj truda, tako na strani naročnika, da pripravi vse potrebne podatke, kot tudi na strani ocenjevalca, da te podatke analizira in oceni pravo vrednost podjetja. Vendar končni rezultat, ko lahko samozavestno sprejmete odločitev o nakupu ali prodaji, zagotovo presega potreben vložek v pripravo cenitve podjetja.

 

Preberite več:

Marko Ploj
O avtorju
avtor: Marko Ploj, univ. dipl. ekon., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, Finančna skupina Prima d.o.o.